Om Brabrand Kirke

Beliggenhed
Brabrand Kirke ligger smukt ned til Brabrand sø. 

Historie
Kirkens ældste dele stammer fra ca. 1200-1250. Muligvis har der tidligere ligget en trækirke på stedet. Mellem 1300 og 1500 forlænges skibet mod vest. En gang i 1700-årene forsynes kirken med et lille spir. Det erstattes i 1880 med det nuværende tårn. I 1924 ombygges kirken væsentligt. Den får et nyt stort hovedskib, der orienteres syd-nord med det nye kor i syd. Den gamle kirkes kor og skib bliver nu korsarme, og kirken får krydshvælv i stedet for den gamle kirkes træloft. I 1970 indvies kirkens nuværende våbenhus. 

Altertavle
Altertavlen er oprindelig en meget enkel renæssancetavle fra 1595. Den er blevet ændret flere gange, senest i forbindelse med kirkens ombygning i 1924-25. Det nuværende alterbillede blev indsat i 1895, er malet af den lokale kunstner Jens Hansen-Aarslev og viser Jesu vandring på søen. 

Prædikestol
Prædikenstolen er fra omkring 1650. Hjørnefelterne viser de fire evangelister, den femte hjørnefigur nærmest væggen er en kvindeherme. 

Døbefont
Døbefonten er kirkens ældste inventar. Den er romansk, fra 1200-årene, og er på alder med den første stenkirke. Fonten er af grov granit, men smukt dekoreret. Kumme og foden er samlet med et tykt lag cement, men har sikkert altid hørt sammen. Dåbsfadet er af kraftig tin, og er skænket af Constantin Marselis og Sophia Elisabeth Carisius til Constatins-borg i 1686. Fadet er dekoreret med blomsterornamenter, Marselisslægtens våben, og inskriptioner.

Orglet
I 1878 fik Brabrand Kirke sit første orgel, hvorom yderligere oplysninger savnes. Det har muligvis været et harmonium.
I 1893 leverede orgelbygger Frederik Nielsen, Aarhus, et orgel, som senere blev flyttet til Vissing Kirke. Det findes ikke længere.
Ved kirkens store om- og tilbygning i 1925 skænkede gårdejer Jens Holm og hustru, Gjellerup, et brugt orgel med 12 stemmer fra musikkonservatoriet i Hamburg. Det placeredes på det nuværende, dengang nye pulpitur mod nord, og til det tegnede arkitekt H. Lønborg-Jensen en ny facade, som stadig eksisterer. Orgelbygger Marcussen & Søn leverede i 1945 første del af det nuværende orgel, dengang med 19 stemmer, 2 manualer og pedal. Det blev i 1992 udvidet med et rygpositiv, og fik herefter 25 stemmer, 3 manualer og pedal.

Øvrig inventar
Alterkalken er skænket af den sidste katolske biskop i Århus, Ove Bille, i 1551 - herom vidner en egetræs-mindetavle der nu hænger under orgelpulpituret. I våbenhuset hænger et farvestrålende krucifiks, et mosaikarbejde af kunstneren Jørgen Glud, som er skænket til kirken i 1974. Udvendig i kirkens sydmur er indmuret en særdeles velbevaret romansk gravsten med et stort smukt processionskors indhugget i midten.