Om Aarslev Kirke

Beliggenhed
Sdr. Aarslev Kirke ligger smukt på en bakketop i Aarslev by, og kan ses fra store dele af egnen. Især vejfarende ad Silkeborgvej kan nyde den smukke kirke, som ligger ret tæt på vejen. 

Historie
Kirkens alder kendes ikke med sikkerhed, men grundstenen er formentlig lagt i slutningen af 1100-tallet på det sted hvor der gennem nogen tid havde stået en kirke i træ. På nordsiden af den nuværende kirke kan man stadig se tydelige spor af længden og højden af den første stenkirke, men i senmiddelalderen blev kirken udvidet betydeligt. Samtidig ændrede man kirkens flade træloft til krydshvælv, og formentlig i samme periode fik kirken sit første tårn; et såkaldt styltetårn. Det nuværende tårn er fra 1883, og afløste styltetårnet. Kirken har oprindelig været en del af Århus Domkirkes ejendom, og var senere ejet af kongen. I 1686 overdrages kirken af kong Christian V til Otto Bielke på Kjærbygaard, og 5 år senere sælges den videre til proviantforvalter Christen Wegerslev i Århus. Gennem de følgende år ejes kirken bl.a. af en af dens egne præster og en amtmand, og i 1758 købte greve Christian Frijs til Frijsenborg kirken på auktion. Først i 1912 overgår kirken til selveje. Kirkens nuværende udseende stammer fra en renovering i 1870, og det var her kirken fik de høje blændinger og de kamtakkede gavle. På kirkens nordside kan man stadig se mange spændende spor af fortiden; bl.a. den tilmurede norddør. Kirkens nordmur med den tilmurede dør 

Klokken
Kirkens klokke er fra 1774, og købt og ophængt mens kirken var i Frijsenborgs eje. Den er omstøbt i 1910, men den oprindelige indskrift, „Anno 1774. Bekostet af det højgrevelige herskab til Frijsenborg“, er bibeholdt. 

Døbefont
Døbefonten er sandsynligvis lige så gammel som den første stenkirke, og er et smukt stykke romansk stenhugger-arbejde, udført i granit. Omkring 1550 blev fonten forsynet med et messingdåbsfad. 

Prædikestol
Prædikestolen er fra ca. 1600, og er sandsynligvis udført af håndværker Morten Snedker, der har lavet flere prædikestole på egnen. Han er sandsynligvis også mester for alterbordsforsiden, der er opmalet og nystafferet. 

Orglet
Kirkens orgel er bygget i 1967 af Th. Frobenius og Sønner. Det er af den såkaldte Hørve-type og har 10 stemmer. 

Alteret
Aarslev kirkes alter blev beskadiget ved en brand i 1874, men alterbordsforsiden, som er et smukt renæssancearbejde fra omkr. 1600, er bevaret.

Efter branden fik kirken ny altertavle og - billede.

I 2002 blev altertavlen fjernet og billedet efter restaurering ophængt ved orglet. Derved træder den gamle romanske korvæg og –bue igen frem, ligesom koret som rum virker større og i bedre proportion med det øvrige kirkerum.

Bag alteret står en Kristus-figur af V. Foersom Hegndal, skænket som gave i 1994 af Aarslevborgeren Nanna Christensen.

Figuren blev i 2002 flyttet fra væggen over døbefonten til den frilagte bagvæg i koret, der blev kalket i lyseblå changering for at fremhæve figuren som billede også af Jesu opstandelse. Foersom Hegndals alterkors fra 1994, blåt på siden og guldbelagt på forsiden, erstatter nu Kristus-figuren over kirkens døbefont.

Mindesten
I og ved kirken findes tre mindesten over præstefamilier der har virket ved kirken. I korets nordvæg er indmuret en sten over familien Toustrup, hvoraf tre efter hinanden var præster i Aarslev og Tilst. Den første af de tre, Anders Knudsen Toustrup, var også ejer af både Aarslev og Tilst kirker gennem en årrække.Fra 1758 til 1781 var Thomas Lillelund præst ved kirken. Han var en dygtig prædikant, og skrev adskillige bøger. Han bekostede brolæg-ningen af Aarslevs gade omkr. 1770, og det vides at han ofte bekostede reparation af bøndernes gårde, hvis det kneb med økonomien. 

Krucifiks
På væggen bag alteret står en Kristus-figur, udført af kunstneren V. Foersom Hegndal. Figuren er en gave fra Aarslev-borgeren Nanna Christiansen, og blev ophængt i 1994. Med figuren fulgte en alterkors, også udført af Foersom Hegndal. Korset er blåt på den ene side, og belagt med bladguld på den anden side, og opsat på væggen over kirkens døbefont.